IJsclub Gein & Omstreken


    Opgericht 4 februari 1909    Het is vandaag Verslag ALV

Verslag Algemene Leden Vergadering van 27 september 2018

Aanwezig namens het bestuur:
Linda Lustig, Pita Hoogendoorn Jeroen van Drie, Diana Malij, Joop de Groot, Femke Hak, Wim de Jong. Aanwezige leden:
Jan de Jong en diens echtgenote, Henri van Schaik, Chris Struik, Joyce Struik, Domien van Schaick, Jan de Jong, Pieter Jan van de Bosch, Roos Hondeveld, Jan Moen, Conny Griffioen. Afwezig met bericht:
Jos Lodewijk, Ben Vermeulen, Jan de Bie, Erica Spoor.
  1. 1. Opening, Binnengekomen post en Mededelingen Joop de Groot opent de ledenvergadering iets later dan aanvankelijk aangekondigd en heet iedereen van harte welkom. Naast de reguliere reclame berichten die het afgelopen jaar zijn binnengekomen, is er bericht ontvangen van de Nederlandse Ski Vereniging. Deze vereniging heeft plek voor schaatsers om op zaterdagen te schaatsen. Dit bericht zal op de website geplaatst worden opdat een ieder er kennis van kan nemen. 2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 2017 Bij de behandeling van dit agendapunt wordt opgemerkt dat niet iedereen de notulen tot zich heeft weten te nemen. Ofschoon de agenda van de ALV te vinden is op de website zijn de notulen dat niet. Het bestuur zal de notulen van de ALV 2017 alsnog op de website plaatsen. Daarnaast zal het bestuur er zorg voor dragen dat: a) alle aanwezigen van deze ALV de notulen zo spoedig mogelijk krijgen toegezonden b) de notulen van de ALV 2018 ook op de website beschikbaar worden gesteld c) de notulen van deze ALV worden bijgesloten in de uitnodiging voor de ALV 2019. Met bovenstaande in achtneming loopt Joop vervolgens de notulen over 2017 globaal met de aanwezigen door. Er worden hier aanvullende op- en/of aanmerkingen gemaakt waarmee het verslag over 2017 is goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2017-2018 Door het bestuur wordt een toelichting gegeven op het jaarverslag. Dit jaarverslag zal eveneens beschikbaar worden gesteld op de website. De volgende punten zijn aan de orde gekomen danwel nader toegelicht: Natuurijsbaan in 2018 Begin dit jaar is er 2½ dag gebruik gemaakt van de natuurijsbaan in 2018. Het ijs was niet optimaal maar de schaatsers hebben er van kunnen genieten. Hopelijk volgen er nog meer ijsdagen later dit jaar. Bijzondere ALV in maart Naar aanleiding van het terugtreden van bestuursleden is in maart een bijzonder ledenvergadering gehouden. In deze vergadering is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot team GOBAD. Daarnaast hebben zich in deze vergadering diverse leden gemeld die een actieve bijdrage willen leveren aan (het bestuur van) de ijsclub.